O Kung Fu by hscp

O Kung Fu by hscp

Organizační směrnice

Organizační směrnice pro přihlášení do zájmových kroužků HSCP Obecné zásady Přijetí do zájmového kroužku pořádaného HSCP je podmíněno odevzdáním vyplněné písemné přihlášky podepsané rodičem (zákonným zástupcem) účastníka. Rozhodnutí o přijetí do kroužku a náplň činnosti kroužku jsou zcela v kompetenci vedoucího kroužku. Zásady chování a bezpečnostní opatření Během činnosti všichni účastníci dodržují kázeň a klid, důsledně dbají pokynů vedoucího kroužku. Bez dovolení se nevzdalují. Chovají se tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví své i jiných osob. Dbají na to, aby svým chováním nezpůsobili materiální újmu jiným účastníkům kroužku, dodržovali maximální kázeň, bezpečnostní i jiné předpisy, zásady slušného chování, chránili přírodu, kulturní památky, veřejná zařízení, soukromé majetky, apod. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti, jsou účastníci povinni ihned nahlásit vedoucímu kroužku. Účastníci kroužku vždy vystupují tak, aby vzorně reprezentovali svůj kroužek. Za závažné porušení kázně, bezpečnostních předpisů, zásad slušného chování nebo nerespektování pokynů vedoucího mohou být účastníci z kroužku ihned vyloučeni. Vyloučeni mohou být také za opakované méně závažné porušování kázně, bezpečnostních předpisů a zásad slušného chování. Důvodem k vyloučení z kroužku je také bezdůvodná dlouhodobá neúčast účastníka na akcích kroužku. O vyloučení z kroužku rozhoduje vedoucí, který s uvedením důvodu o vyloučení informuje zákonného zástupce účastníka. Práva a povinnosti účastníků zájmových kroužků a jejich zákonných zástupců Účastníci mají právo informovat se o činnosti v zájmovém kroužku, vznášet dotazy a připomínky k činnosti kroužku. Účastníci jsou povinni uhradit platbu za kroužek stanoveným způsobem ve stanoveném termínu a informovat vedoucího kroužku o případné změně své zdravotní způsobilosti. Přihláška a platby zájmových kroužků V přihlášce musí být vyplněny čitelně všechny povinné údaje včetně podpisu rodiče (zákonného zástupce) účastníka. Přihláška musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Platba musí být uhrazena stanoveným způsobem ve stanoveném termínu. Pokud účastník zruší svou účast v zájmovém kroužku do jednoho měsíce od jeho zahájení, NEBUDE mu platba vrácena. Vedoucí kroužku má právo do jednoho měsíce od jeho zahájení rozhodnout o nepřijetí účastníka. Nahrazování zájmových kroužků Nahrazují se pouze kroužky neuskutečněné z důvodu nepřítomnosti (např. onemocnění) vedoucího. Nenahrazují se kroužky neuskutečněné z důvodu nepřítomnosti (např. onemocnění) účastníka ani kroužky neuskutečněné z důvodu prázdnin, dnů pracovního klidu (např. státní svátky), volna, apod. Zdravotní požadavky na účastníky zájmových kroužků Účastníci zájmového kroužku nesmí mít lékařem stanovená žádná omezení, která by jim zabraňovala vykonávat náplň činnosti kroužku. O všech zdravotních omezeních je povinen zákonný zástupce účastníka informovat předem a průběžně vedoucího kroužku. Je zcela na odpovědnosti zákonného zástupce, aby zvážil, zda zdravotní stav účastníka umožňuje jeho zapojení do činnosti kroužku. Podepsáním přihlášky do kroužku potvrzuje zákonný zástupce dobrý zdravotní stav účastníka a jeho schopnost bez omezení se účastnit činnosti kroužku. Tato směrnice platí od 1.1.2001

O Kung Fu by hscp


Být sám sebou!

U Fu-Langa se děti i dospělí učí jedné základní věci - být sám sebou. "Vštěpuji lidem, že musí především zůstat sami sebou. Nic navíc. Týká se to i boje, kdy pevné formy bývají svazující, a proto přirovnávám boj ke stavbě domu. Základy musí být pevné, ale to, jak bude dům vypadat, si pak každý určuje sám. Obrana musí být ztotožněná s lidmi, s jejich pohybem a fyzickými možnostmi. Není žádoucí,
aby byli spjatí s nějakým konkrétním stylem, protože venku stejně nastane situace, která je nová a je potřeba na ni umět reagovat. Jedná se o zákon akce a reakce," dodává Fu-Lang.

Forma bojové praxe!

U Fu-Langa se trénuje forma zápasů a rvaček pouze u pokročilých jedinců, kteří již zvládají mezi sebou formu neničící tělo slabšího spoluúčastníka. Trénujeme pro zdraví, ne pro deformace nosu a zbytečné modřiny. O násilný trénink si vždy žádá student sám, a to až ve chvíli, kdy je, či si myslí že je, připraven na realitu.

Fyzická forma tréninků!

U Fu-Langa se také trénuje svalstvo formou "podle pocitu", což znamená, že během tréninků se dbá na kvalitní dýchání, a pak "tomu nandat, co se do vás vleze". Podporou je vždy kvalitní vedení a také podpora po stránce psychické, která většině brání překročit lenost a podobné omezení.

Psychická forma bytosti!

U Fu-Langa se upevňuje stránka životní a psychická, kde se díky správné komunikaci, dechovému cvičení a meditačním prvkům i spoustě užitečných moudrostí upevňuje vnitřní záležitost jednotlivců.

Různorodost a pestrost cvičebního procesu!

Trénuje se pokaždé různorodost ke zlepšování pravé a levé hemisféry. Tím se stává člověk schopnějším nejen v pohybu.

Základ Střed Pokrok KUNG FU BY HSCP v překladu:

KUNG FU podle harmonie síly cesty a přizpůsobení.

Na cestě k mistroství se dají udělat dvě chyby.

Nevydat se na ni a neujít celou cestu.


První tři úrovně jsou k dispozici pro všechny, kteří se chtějí naučit reálnou sebeobranu a posílit si u toho tělo.

Čtyři další úly modré tě zdokonalí zevnitř i zvenku usadí bojového ducha a ukážou ti jak jsi silný.

Poslední čtyři úly, které jsou vyšlapané v cestu plnou zkušeností k ovládnutí nejen sebe.PRVNÍ ÚROVEŇ / AMATÉR /

Nebo-li zahájení rozhodnutí jít si za cílem. Projít základním seznámením problematiky reálné sebeobrany.
Pokud bude zájem pokračovat a osvědčíš své hodnoty, které tě pustí přes cedník osob připuštěných do tohoto programu. Tady cesta teprve začíná.


DRUHÁ ÚROVEŇ / ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK /

Zkouškou je zvládnutí základů reálné sebeobrany, které se skládají ze 7 pečlivě vybraných pohybových schopností.

/ čaumatan, bloky, úhyby, údery, kopy, přehmaty, pády /


TŘETÍ ÚROVEŇ / ZAČÁTEČNÍK /

Zkouškou je schopnost dvou trojúhelníkových technik na ocelovém panákovi. A dále kombinační techniky, pět přehmatů, 10 000 kop.

/ 3x3 techniky na hlavu-6x3 techniky na střed těla-3x3 techniky na nohy: poskládané ze základové desky, 5x přehmat: šplhací, spodní, vodní, já nechci, superman , 10 000 kopů na obě nohy a každý kop z 5 kopů ze základní desky zvlášť, dva trojúhelníky na ocelovém panákovi: levá pravá strana a free styl. Dále to umět i bez panáka v prostoru, neboli stínovým umem v proudu vody /


ČTVRTÝ /ÚL/ / MÍRNĚ POKROČILÝ /

Zkouškou je zvládnutí pákových systémů Hap-ki-do. H S C Přizpůsobování se v půlkruhu a kruhu v energetickém toku protivníkovi síly. Bojové umění zformované v Koreji po druhé světové válce. Bojové techniky hapkido jsou založeny na využití pák na klouby, tlakových bodů, pádových technik, kopů a úderů. Hapkido klade důraz na kruhový a pasivní pohyb a především na kontrolu protivníka. V hapkidu je velice důležitá technika nohou a pevná pozice těla kvůli správnému provedení pákových technik.

Význam slova HAPKIDO
HAP - znamená společně (ve významu harmonie duše a těla)
KI - život, tělesná energie
DO - cesta, cesta života, učení


PÁTÝ /ÚL/ OD PÁTÉHO ÚLU JSTE POKROČILÍ

(Pokročilý) Zkouškou je absolvování certifikaci MŠMT, které probíhá v Ústí nad Labem a tuto zkoušku úspěšně zakončit. V případě spolupráce jako Instruktor poviností.
Přispívat svoji činností k rozvoji klubu. Nácvik různorodých možností sebeobrany.


ŠESTÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je ovládání třech různých zbraní dle svého výběru. Tento ÚL je nadčasový jelikož se zbrání už můžete trénovat všude možně již dnes. Ale nedostanete toto ohodnocení dokud nemáte předchozí úly splněné. Prezentovat praci se zbraní jak obranou tak i útočnou. Splnit 100% manipulaci se zbraňemi


SEDMÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je tzv. ulička smrti. Spočívá v překonání 12-ti mužů v uličce, od každého inkasuješ dvě rány. Nebo jeden zápas v kleci MMAA.


OSMÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je dvanáct sestav dechového cvičení.


DEVÁTÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je zvládnutí pacifikace agresora bez zbytečné újmy na životě. Šachová partie. Jedinečné strategické chování a nauka psychologie postavení před bojem.

Král jasný, důrazný 

Dáma strategie, ladnost, manipulace

Věž tvrdý odpor, pevné tělo 

Střelec rychlost, manévry, nečekaný útok

Jezdec vždy bokem, vždy zbořit stabilitu

Pěšec slabost, zákeřnost


DESÁTÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je zvládnutí techniky vlka, techniky hada.


JEDENÁCTÝ /ÚL/

(Mistr) Zkouškou je porazit svého mistra a stát se mistrem.

TRIGRAMY

Trigram název Trigram grafické znázornění

  1. Čchien ☰ nebe/ tvořivost, síla, denní světlo, pevnost severozápad otec hlava začátek zimy večer
  2. Čen ☳ bouře/  vznět, aktivita, vzrušení, růst, rozpínání východ nejstarší syn noha časné jaro časné ráno
  3. Kchan ☵ voda/ mraky, déšť, pramen nebezpečí, těžkost, hloubka, úzkost, záhadnost sever prostřední syn ucho vrchol zimy půlnoc
  4. Ken ☶ hora/ klid, nehybnost, ticho, zatvrzelost, čekání, svéhlavost severovýchod nejmladší syn ruka konec zimy úsvit
  5. Kchun ☷ země/ slabost, poddajnost, tma, vyživování, citlivost, vnímavost, přizpůsobivost jihozápad matka břicho babí léto střed odpoledne
  6. Sun ☴ vítr/ dřevo, strom jemnost, pronikavost, poctivost, prostota jihovýchod nejstarší dcera stehno jaro střed dopoledne
  7. Li ☲ oheň/ slunce, blesk jasnost, uvědomění, inteligence, závislost, svit jih prostřední dcera oko vrchol léta poledne
  8. Tuej ☱ jezero/ uspokojení, plnost, přemíra, otevřenost, radost 

Osm trigramů

S pojmy hexagramy a trigramy pracuje kniha I-ťing (pinyin:Yìjīng zjednodušené znaky易经), jež byla údajně vytvořena politickým poradcem prvního krále dynastie Čou (pinyin:Zhōu zjednodušené znaky周), tedy v období 1150-249 př. n. l. V této době rovněž dospěla do své konečné podoby, v níž se dochovala do dnes.

Princip I-ťingu

I-ťing nejprve sloužil k měření času a určování ročního období. Později se z něj stala věštecká příručka, sloužící k určení toho, jak současné síly ovlivní naši situaci v budoucnu. Základním principem, jak tuto skutečnost zjistit, je položení otázky, na kterou se I-ťing bude snažit najít odpověď, a následně hod třemi mincemi. Osoba, jež chce zjistit danou skutečnost, by se měla vyvarovat otázek typu ano-ne a raději by se měla zaměřovat na účinky konkrétního kroku (např. Co se stane, pokud...), ptát se po povaze daného vztahu atd. Poté nastává hod třemi mincemi (které je třeba hodit zároveň a celkem šestkrát). Každý jeden vrh a jeho kombinace mincí představuje určitou čáru, jež je třeba postupně zapisovat a pomocí nich vytvořit hexagram. Následně je třeba hexagram v I'-ťingu dohledat a přečíst si jeho význam, jenž nabídne odpověď na původní otázku.

Trigramy

Stavebními kameny hexagramů jsou tzv. trigramy. Ty se skládají z nepřerušovaných čar (mužských) a přerušovaných čar (ženských). Každý trigram tvoří kombinaci tří čar.[1] Tyto prvky se dále skládají do celkem osmi struktur. Každá z osmi možných kombinací tří čar (23=8) navíc reprezentuje jeden z osmi základních přírodních živlů.[2] Umocněním těchto osmi trigramů pak vznikne 64 hexagramů. To tedy znamená, že každý jeden hexagram se skládá ze dvou nad sebou položených trigramů. Každý z těchto 64 rozdílných obrazců tvoří určitý věštecký text.

Osm trigramů 

Trigramy je rovněž možné dohledat pod pojmy Osm trigramů nebo Pa-kua (pinyin: Bāguà zjednodušené znaky: 八卦. Tímto pojmem jsou označovány neboť představují osm symbolů, jež se používají v taoistické kosmologii, aby reprezentovaly základní principy reality. Skutečnost, že se hexagramy skládají ze dvou různých složek, potvrzuje základní princip duality, který tvoří podstatu čínského filosofického systému. Přerušená čára odpovídá jinu, tedy pasivnímu principu, jenž je rovněž spojován s ženským elementem, a dále z jangu, jenž je symbolem síly a aktivity a je přiřazován k mužskému elementu. Tyto protiklady jsou principem lidského bytí a díky jejich kombinacím v trigramech a dále v hexagramech vzniká variace možných skutečností působící na vše kolem nás. Těchto osm symbolů je možné dohledat v tabulce níže.