O Kung Fu by hscp

O Kung Fu by hscp

Organizační směrnice

Organizační směrnice pro přihlášení do zájmových kroužků HSCP Obecné zásady Přijetí do zájmového kroužku pořádaného HSCP je podmíněno odevzdáním vyplněné písemné přihlášky podepsané rodičem (zákonným zástupcem) účastníka. Rozhodnutí o přijetí do kroužku a náplň činnosti kroužku jsou zcela v kompetenci vedoucího kroužku. Zásady chování a bezpečnostní opatření Během činnosti všichni účastníci dodržují kázeň a klid, důsledně dbají pokynů vedoucího kroužku. Bez dovolení se nevzdalují. Chovají se tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví své i jiných osob. Dbají na to, aby svým chováním nezpůsobili materiální újmu jiným účastníkům kroužku, dodržovali maximální kázeň, bezpečnostní i jiné předpisy, zásady slušného chování, chránili přírodu, kulturní památky, veřejná zařízení, soukromé majetky, apod. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti, jsou účastníci povinni ihned nahlásit vedoucímu kroužku. Účastníci kroužku vždy vystupují tak, aby vzorně reprezentovali svůj kroužek. Za závažné porušení kázně, bezpečnostních předpisů, zásad slušného chování nebo nerespektování pokynů vedoucího mohou být účastníci z kroužku ihned vyloučeni. Vyloučeni mohou být také za opakované méně závažné porušování kázně, bezpečnostních předpisů a zásad slušného chování. Důvodem k vyloučení z kroužku je také bezdůvodná dlouhodobá neúčast účastníka na akcích kroužku. O vyloučení z kroužku rozhoduje vedoucí, který s uvedením důvodu o vyloučení informuje zákonného zástupce účastníka. Práva a povinnosti účastníků zájmových kroužků a jejich zákonných zástupců Účastníci mají právo informovat se o činnosti v zájmovém kroužku, vznášet dotazy a připomínky k činnosti kroužku. Účastníci jsou povinni uhradit platbu za kroužek stanoveným způsobem ve stanoveném termínu a informovat vedoucího kroužku o případné změně své zdravotní způsobilosti. Přihláška a platby zájmových kroužků V přihlášce musí být vyplněny čitelně všechny povinné údaje včetně podpisu rodiče (zákonného zástupce) účastníka. Přihláška musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Platba musí být uhrazena stanoveným způsobem ve stanoveném termínu. Pokud účastník zruší svou účast v zájmovém kroužku do jednoho měsíce od jeho zahájení, NEBUDE mu platba vrácena. Vedoucí kroužku má právo do jednoho měsíce od jeho zahájení rozhodnout o nepřijetí účastníka. Nahrazování zájmových kroužků Nahrazují se pouze kroužky neuskutečněné z důvodu nepřítomnosti (např. onemocnění) vedoucího. Nenahrazují se kroužky neuskutečněné z důvodu nepřítomnosti (např. onemocnění) účastníka ani kroužky neuskutečněné z důvodu prázdnin, dnů pracovního klidu (např. státní svátky), volna, apod. Zdravotní požadavky na účastníky zájmových kroužků Účastníci zájmového kroužku nesmí mít lékařem stanovená žádná omezení, která by jim zabraňovala vykonávat náplň činnosti kroužku. O všech zdravotních omezeních je povinen zákonný zástupce účastníka informovat předem a průběžně vedoucího kroužku. Je zcela na odpovědnosti zákonného zástupce, aby zvážil, zda zdravotní stav účastníka umožňuje jeho zapojení do činnosti kroužku. Podepsáním přihlášky do kroužku potvrzuje zákonný zástupce dobrý zdravotní stav účastníka a jeho schopnost bez omezení se účastnit činnosti kroužku. Tato směrnice platí od 1.1.2001

O Kung Fu by hscp


Být sám sebou!

U Fu-Langa se děti i dospělí učí jedné základní věci - být sám sebou. "Vštěpuji lidem, že musí především zůstat sami sebou. Nic navíc. Týká se to i boje, kdy pevné formy bývají svazující, a proto přirovnávám boj ke stavbě domu. Základy musí být pevné, ale to, jak bude dům vypadat, si pak každý určuje sám. Obrana musí být ztotožněná s lidmi, s jejich pohybem a fyzickými možnostmi. Není žádoucí,
aby byli spjatí s nějakým konkrétním stylem, protože venku stejně nastane situace, která je nová a je potřeba na ni umět reagovat. Jedná se o zákon akce a reakce," dodává Fu-Lang.

Forma bojové praxe!

U Fu-Langa se trénuje forma zápasů a rvaček pouze u pokročilých jedinců, kteří již zvládají mezi sebou formu neničící tělo slabšího spoluúčastníka. Trénujeme pro zdraví, ne pro deformace nosu a zbytečné modřiny. O násilný trénink si vždy žádá student sám,
a to až ve chvíli, kdy je, či si myslí že je, připraven na realitu.

Fyzická forma tréninků!

U Fu-Langa se také trénuje svalstvo formou "podle pocitu", což znamená, že během tréninků se dbá na kvalitní dýchání, a pak "tomu nandat, co se do vás vleze". Podporou je vždy kvalitní vedení a také podpora po stránce psychické, která většině brání překročit lenost
a podobné omezení.

Psychická forma bytosti!

U Fu-Langa se upevňuje stránka životní a psychická, kde se díky správné komunikaci, dechovému cvičení a meditačním prvkům i spoustě užitečných moudrostí upevňuje vnitřní záležitost jednotlivců.

Různorodost a pestrost cvičebního procesu!

Trénuje se pokaždé různorodost ke zlepšování pravé a levé hemisféry. Tím se stává člověk schopnějším nejen v pohybu.

Základ Střed Pokrok KUNG FU BY HSCP v překladu:

KUNG FU podle harmonie síly cesty a přizpůsobení.

Na cestě k mistroství se dají udělat dvě chyby.

Nevydat se na ni a neujít celou cestu.


Ke zkouškám se připouští každý, kdo prošel za bránu HSCP a má pravidelnou docházku v tomto programu sebezdokonalení pod vedením instruktora či mistra.

  • První tři úrovně jsou k dispozici pro všechny, kteří se chtějí naučit reálnou sebeobranu a posílit si u toho tělo.
  • Čtyři další úly modré tě zdokonalí zevnitř i zvenku usadí bojového ducha a ukážou ti jak jsi silný.
  • Poslední čtyři úly, které jsou vyšlapané v cestu plnou zkušeností k ovládnutí nejen sebe.

PRVNÍ ÚROVEŇ / AMATÉR /

Nebo-li zahájení rozhodnutí jít si za cílem. Projít základním seznámením problematiky reálné sebeobrany.
Pokud bude zájem pokračovat a osvědčíš své hodnoty, které tě pustí přes cedník osob připuštěných do tohoto programu. Tady cesta teprve začíná.

DRUHÁ ÚROVEŇ / ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK /

Zkouškou je zvládnutí základů reálné sebeobrany, které se skládají ze 7 pečlivě vybraných pohybových schopností.

/ čaumatan, bloky, úhyby, údery, kopy, přehmaty, pády /

TŘETÍ ÚROVEŇ / ZAČÁTEČNÍK /

Zkouškou je schopnost dvou trojúhelníkových technik na ocelovém panákovi. A dále kombinační techniky, pět přehmatů, 10 000 kop.

/ 3x3 techniky na hlavu-6x3 techniky na střed těla-3x3 techniky na nohy: poskládané ze základové desky, 5x přehmat: šplhací, spodní, vodní, já nechci, superman , 10 000 kopů na obě nohy a každý kop z 5 kopů ze základní desky zvlášť, dva trojúhelníky na ocelovém panákovi: levá pravá strana a free styl. Dále to umět i bez panáka v prostoru, neboli stínovým umem v proudu vody /

ČTVRTÝ /ÚL/ / MÍRNĚ POKROČILÝ /

Zkouškou je zvládnutí pákových systémů Hap-ki-do. H S C Přizpůsobování se v půlkruhu a kruhu v energetickém toku protivníkovi síly.

PÁTÝ /ÚL/ OD PÁTÉHO ÚLU JSTE POKROČILÍ

(Pokročilý) Zkouškou je přihlášeni k Certifikaci MŠMT, které probíhá v Ústí nad Labem a tuto zkoušku úspěšně zakončit. Přispívat svoji činností k rozvoji klubu.

ŠESTÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je ovládání třech různých zbraní dle svého výběru. Tento ÚL je nadčasový jelikož se zbrání už můžete trénovat všude možně již dnes. Ale nedostanete toto ohodnocení dokud nemáte předchozí splněné.

SEDMÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je tzv. ulička smrti. Spočívá v překonání 12-ti mužů v uličce, od každého inkasuješ dvě rány. Nebo jeden zápas v kleci MMAA.

OSMÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je dvanáct sestav dechového cvičení.

DEVÁTÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je zvládnutí pacifikace agresora bez zbytečné újmy na životě. Šachová partie.

DESÁTÝ /ÚL/

(Pokročilý) Zkouškou je zvládnutí techniky vlka, techniky hada.

JEDENÁCTÝ /ÚL/

(Mistr) Zkouškou je porazit svého mistra a stát se mistrem.