Přihláška pro nováčky 2024/25

Zeptejte se nás na cokoliv. Vyplňte nezávaznou přihlášku. My se Vám ozveme a vše doladíme. 

Organizační směrnice 

Organizační směrnice pro přihlášení do zájmových kroužků HSCP Obecné zásady Přijetí do zájmového kroužku pořádaného HSCP je podmíněno odevzdáním vyplněné písemné přihlášky podepsané rodičem (zákonným zástupcem) účastníka. Rozhodnutí o přijetí do kroužku a náplň činnosti kroužku jsou zcela v kompetenci vedoucího kroužku. Zásady chování a bezpečnostní opatření Během činnosti všichni účastníci dodržují kázeň a klid, důsledně dbají pokynů vedoucího kroužku. Bez dovolení se nevzdalují. Chovají se tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví své i jiných osob. Dbají na to, aby svým chováním nezpůsobili materiální újmu jiným účastníkům kroužku, dodržovali maximální kázeň, bezpečnostní i jiné předpisy, zásady slušného chování, chránili přírodu, kulturní památky, veřejná zařízení, soukromé majetky, apod. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti, jsou účastníci povinni ihned nahlásit vedoucímu kroužku. Účastníci kroužku vždy vystupují tak, aby vzorně reprezentovali svůj kroužek. Za závažné porušení kázně, bezpečnostních předpisů, zásad slušného chování nebo nerespektování pokynů vedoucího mohou být účastníci z kroužku ihned vyloučeni. Vyloučeni mohou být také za opakované méně závažné porušování kázně, bezpečnostních předpisů a zásad slušného chování. Důvodem k vyloučení z kroužku je také bezdůvodná dlouhodobá neúčast účastníka na akcích kroužku. O vyloučení z kroužku rozhoduje vedoucí, který s uvedením důvodu o vyloučení informuje zákonného zástupce účastníka. Práva a povinnosti účastníků zájmových kroužků a jejich zákonných zástupců Účastníci mají právo informovat se o činnosti v zájmovém kroužku, vznášet dotazy a připomínky k činnosti kroužku. Účastníci jsou povinni uhradit platbu za kroužek stanoveným způsobem ve stanoveném termínu a informovat vedoucího kroužku o případné změně své zdravotní způsobilosti. Přihláška a platby zájmových kroužků V přihlášce musí být vyplněny čitelně všechny povinné údaje včetně podpisu rodiče (zákonného zástupce) účastníka. Přihláška musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Platba musí být uhrazena stanoveným způsobem ve stanoveném termínu. Pokud účastník zruší svou účast v zájmovém kroužku do jednoho měsíce od jeho zahájení, NEBUDE mu platba vrácena. Vedoucí kroužku má právo do jednoho měsíce od jeho zahájení rozhodnout o nepřijetí účastníka. Nahrazování zájmových kroužků Nahrazují se pouze kroužky neuskutečněné z důvodu nepřítomnosti (např. onemocnění) vedoucího. Nenahrazují se kroužky neuskutečněné z důvodu nepřítomnosti (např. onemocnění) účastníka ani kroužky neuskutečněné z důvodu prázdnin, dnů pracovního klidu (např. státní svátky), volna, apod. Zdravotní požadavky na účastníky zájmových kroužků Účastníci zájmového kroužku nesmí mít lékařem stanovená žádná omezení, která by jim zabraňovala vykonávat náplň činnosti kroužku. O všech zdravotních omezeních je povinen zákonný zástupce účastníka informovat předem a průběžně vedoucího kroužku. Je zcela na odpovědnosti zákonného zástupce, aby zvážil, zda zdravotní stav účastníka umožňuje jeho zapojení do činnosti kroužku. Podepsáním přihlášky do kroužku potvrzuje zákonný zástupce dobrý zdravotní stav účastníka a jeho schopnost bez omezení se účastnit činnosti kroužku. Tato směrnice platí od 1.1.2001